中文版

Scholars & Professors

YSU hasboth a group of high-level scientific research experts and a group of excellent teaching experts. Focused on the interaction of research and production, YSU contributes to the development of China. As a higher learning institute, YSU plays its due role in educating students. Among all the colleges and universities, YSU earns its name for its scientific achievements and teaching quality.

YSU has an excellent teaching team

 • 7

  Distinguished professors from Chang Jiang(Yangtze River) Scholars Program

 • 12

  Candidates for national "New Century Talents Project"

 • 12

  Candidates for “National Millions of Talents Project”

 • 4

  National Outstanding Contribution specialists

 • 3

  National-level Model Teachers

 • 4

  National Outstanding Teachers

 • 9

  Winners of the China National Funds for Distinguished Young Scientists

 • 100

  Experts who receive special government allowance from the State Council

 • 25

  Provincial-ministerial young and middle-aged Outstanding Contribution specialists

YSU has 414 professors (25.3% of the faculty) and 587 associate professors (35.9% of the faculty). 55% of the faculty have doctoral degree. The academic structure is increasingly reasonable

YSU experts who receive special government allowance from the State Council

 • Minghua Bai
  Shoumin Zhao
  Shouhou Jiang
  Guodong Hu
  Qingzhou Shi
 • Meisheng Yu
  Lantian Hou
  Wensheng Du
  Rongjin Yu
  Yiqun Wang
 • Naishuo Tian
  Shufen Fang
  Zhongyi Zhang
  Mingzhi Wang
  Yangzeng Zheng
 • Yongjun Tian
  Wenkui Wang
  Mei Yao
  Dongchun Li
  Huanxiang Shen
 • Bo Liao
  Datao Kang
  Fucheng Zhang
  Jinghai Guo
  Haoquan Wu
 • Shizhen Chen
  Shaomin Nie
  Tao Zhang
  Shuoben Li
  Zhubai Liu
 • Zhen Huang
  Rong Shi
  Hairu Wang
  Hongmin Liu
  Xiankui Li
 • Desheng Wen
  Fengshen Du
  Jingchun Hu
  Wen Zhao
  Jiachuang Lian
 • Cai Liu
  Guangxian Shen
  Huixue Sun
  Yutian Wang
  Chengxiang Shan
 • Jinshan Shi
  Weiyang Wu
  Xinping Guan
  Shichang Wu
  Zhanqing Qi
 • Zhengwu Lu
  Weigong Song
  Riping Liu
  Hongrui Wang
  Jirong Chen
 • Xiangzhong Bai
  Huijian Li
  Bingru Wang
  Baolian Fu
  Jun Zhao
 • Bin Liu
  Feng Gao
  LingfuKong
  Xiangyi Zhang
  Lingzhong Wang
 • Shihu Shen
  Zhongxiao Hao
  Yuxin Sun
  Yupeng Zhao
  Shenggui Su
 • Kun Cao
  Guangfa Pei
  Wencai Zhao
  Jifang Qu
  Yuan Gao
 • Yongfa Tao
  Qingshan Li
  Chunfu Wang
  Shuzhong Lin
  Zhengming Xu
 • Jinmu Wu
  Chongzhe Wen
  Xin Gao
  Yan Peng
  Zhiqiang Xu
 • Yiming Fang
  Faming Gao
  Dingxuan Zhao

National Young and Middle-aged Outstanding Contribution Specialists

 • Desheng Wen
  Faming Gao
  Yiming Fang
  Zhongyuan Liu

Chief Scientist forNational 973 Planning Programs

 • Riping Liu

National 863 Planning Programsexpert

 • Fucheng Zhang

Member of the Academic Council of the Academic Degrees Committee of the State Council

 • Dingxuan Zhao

Distinguished Professors from Chang Jiang(Yangtze River) Scholars Program

 • Yongjun Tian
  Riping Liu
  Xinping Guan
  Xiangyi Zhang
  Faming Gao
 • Bo Xu
  Dingxuan Zhao

Winners of the China National Funds for Distinguished Young Scientists

 • FengGao
  Yongjun Tian
  Xinping Guan
  Xiangyi Zhang
  Riping Liu
 • Fucheng Zhang
  Xiaoli Li
  Zhongyuan Liu
  Bo Xu

Winners ofNational Science Fund for Outstanding Young Scholars

 • Changchun Hua
  Qiuming Peng
  Huafeng Ding

Candidatefor National“Thousand Talents Plan”

 • Tongde Shen
  Hongbo Wang

Candidate for National“Thousand Youth Talents Plan”

 • Li Jiang

Candidate for National“Thousand Talents Recruiting Program”

 • Erdan Gu

Ten Thousand Talents Plan(Outstanding Youth Plan)

 • Changchun Hua

National-level Model Teacher

 • Wenkui Wang
  Xiangzhong Bai
  Enlin Yu

National Outstanding Teacher

 • Zhen Huang
  Naishuo Tian
  Yongsheng Zhao
  Minghua Bai

NationalTeaching Ethics Model

 • Xiangzhong Bai

National Outstanding Educator

 • Yingping Guan

Candidates for “National Millions of Talents Project”

 • Riping Liu
  Yutian Wang
  Yongjun Tian
  Hongmin Liu
  Feng Gao
 • Fucheng Zhang
  Zhiqiang Xu
  Xinping Guan
  Yan Peng
  Faming Gao
 • Yiming Fang
  Zhongyuan Liu

Ministry of Education New Century Excellent Talents Supporting Plan

 • Faming Gao
  Fucheng Zhang
  Xiangyi Zhang
  Xiaoli Li
  Changchun Hua
 • Quanlin Li
  Yan Peng
  Limin Wang
  Bin Wen

Hebei Outstanding Experts

 • Jiachuang Lian
  Zhen Huang
  Wenkui Wang
  Ruihong Wang
  Yiqun Wang
 • Hongmin Liu
  Yongjun Tian
  Qingshan Li
  Riping Liu
  Fengshan Du
 • Wanlu Jiang
  Yiming Fang
  Faming Gao
  Yan Peng
  Xiangyi Zhang

HebeiYoung and Middle-aged Outstanding Contribution Specialists

 • Jun Zhao
  Jingyi Zhao
  Bo Liao
  Hong Xiao
  Huijian Li
 • Tianfu Jing
  Zhongyi Zhang
  Fucheng Zhang
  Yan Peng
  Tieshi Zhao
 • Yongjun Tian
  Jianjun Liu
  Hongmin Liu
  Furen Xiao
  Xiaoli Li
 • Wenyuan Liu
  Yiming Fang
  Zhenhua Bai
  Changhun Hua
  Qingxiang Yang
 • Yaojun Lin
  Faming Gao
  Mingzhen Ma
  Wantang Fu
  Hongbo Wang

Hebei New Century “333 Talents Program” first level

 • Yan Peng
  Zhiqiang Xu

Hebei New Century “333 Talents Program” second level

 • Riping Liu
  Furen Xiao
  Qingxiang Yang
  Wanlu Jiang
  Faming Gao
 • Changchun Hua
  HuafengDing
  Zaiji Zhan
  Qiuming Peng
  Xinyu Zhang

Hebei New Century“333 Talents Program” third level

 • Fucheng Zhang
  Hong Xiao
  Tiansheng Wang
  Chengnian Long
  YuweiGao
 • Xinliang Zang
  Zhenhua Bai
  Zhiqiang Xu
  Shuangguang Li
  Furen Xiao
 • Yiming Fang
  Shihua Li
  Lixia Liu
  Jiadong Ren
  Dengyue Sun
 • Haiyan Wang
  Dequan Yue
  Xiaoyuan Luo
  Qingxin Zhao
  Yufeng Zhao
 • Ruidong Fu
  Lipo Yang
  Yetao Liu
  Xinyu Zhang
  HaibinLiu
 • Qin Zou
  Qiuing Peng
  Guirong Peng
  Changzeng Fan
  Shuang Liu
 • PeimingShi
  Yan Li
  Bo Hu
  Huagui Huang
  Tifeng Jiao
 • Guojiang Dong
  Xiaoqiang Guo
  Jinjia Wang
  Xiuli Xu
  Jiantao Yao
 • Sanna Zhang
  Xiaoxia Zhu

Hebei “Yanzhao” Scholars

 • Wenkui Wang
  Hongmin Liu

HebeiHigh-level Talent

 • Hongmin Liu
  Fucheng Zhang
  Yongjun Tian
  Riping Liu

Leading Talent of Hebei“Giants Plan”

 • Fucheng Zhang
  Hongmin Liu

Hebei "Hundred Talents Program" candidate

 • Hongbo Wang
  Hongnian Yu
  Xilu Zhao
  Erdan Gu
  Yuanchun Zhao

Hebei Outstanding Professional Technician

 • Wenkui Wang
  Yiqun Wang

Hebei Outstanding Teacher

 • Xinping Guan
  Jing An
  Weiyang Wu
  Zhanquan Cui
  Haiyan Wang
 • Huibin Lu
  Kun Wang
  Weidong Zhang
  Chunlei Hao

Hebei Excellent Educator

 • Hua Ding

HebeiFamousTeacher

 • Xiangzhong Bai
  Naishuo Tian
  Xiangdong Kong
  Zhanquan Cui
  Zijun An
 • Weihong Bi
  Yongsheng Zhao
  Dianrong Gao
  Limin Shen
  Libo Wei
 • Zhijie Song
  Xinhua Wang

Hebei Teaching Ethics Model

 • Zhiwei Helian

Hebei Golden Medal Technician

 • Guimin Han
(Updated by Department of Human Resources, YSU in Sep. 2016)